Funcions del Ple Funcions del Ple

El Ple de la Sindicatura de Comptes és un òrgan col·legiat integrat per set síndics, escollits pel Parlament de Catalunya mitjançant votació per majoria de tres cinquenes parts i per un període de sis anys. És presidit pel síndic o síndica major i assistit pel secretari o secretària general.

Correspon al Ple, entre altres funcions:

  • Aprovar els informes, les memòries, els dictàmens i les consultes que emanen de la Sindicatura i, en general, exercir la funció fiscalitzadora que té encomanada la institució.
  • Proposar el nomenament d'un dels seus membres per al càrrec de síndic major.
  • Designar els síndics que han de formar part de la Comissió de Govern.
  • Assignar els departaments sectorials que han de presidir els síndics.
  • Aprovar el programa anual d'activitats de la Sindicatura.
  • Autoritzar acords de col·laboració amb el Tribunal de Comptes, amb altres organismes de control extern o amb qualsevol altre tipus d'entitat o institució.
  • Nomenar i cessar el secretari general.
  • Emetre les normes de caràcter reglamentari que consideri necessàries en relació als informes de fiscalització i a l'organització interna de la Sindicatura.
  • Aprovar la memòria i els comptes de la Sindicatura.
  • Adoptar les disposicions necessàries per complir els objectius que la legislació vigent encomana a la Sindicatura de Comptes.

Composició del Ple Composició del PleI. Sr. Jaume Amat i Reyero
foto

Síndic de la Sindicatura de Comptes des del 18 de gener del 2007, càrrec per al qual va ser renovat el 3 de setembre del 2013. És síndic major des del 16 de març del 2011. Membre de la Comissió de Govern de la Sindicatura.

jamat@sindicatura.cat
Sr. Jordi Pons i Novell
foto

Síndic de la Sindicatura de Comptes des del 18 de gener del 2007, càrrec per al qual va ser renovat el 3 de setembre del 2013. Membre de la Comissió de Govern de la Sindicatura.

jpons@sindicatura.cat
Sr. Miquel Salazar Canalda
foto

Síndic de la Sindicatura de Comptes des del 3 de setembre del 2013. Membre de la Comissió de Govern de la Sindicatura.

 

msalazar@sindicatura.cat
H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom
foto

Síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, va ser designat pel Parlament el 23 de febrer del 2011 i va prendre possessió el 4 de març del 2011.

jipuigdollers@sindicatura.cat
Sra. Emma Balseiro Carreiras
foto

Síndica de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, va ser designada pel Parlament el 23 de febrer del 2011 i va prendre posessió el 4 de març del 2011.

ebalseiro@sindicatura.cat
Sr. Manel Rodríguez i Tió
foto

Membre del Ple de la Sindicatura de Comptes, amb veu però sense vot, des del 15 d’octubre del 2011.

mrodriguez@sindicatura.cat