Com actua? Com actua?

La Sindicatura de Comptes, en l'exercici de la funció fiscalitzadora que té assignada,  actua per mandat legal, a instància del Parlament o d'ofici.

Programa anual d'activitats Programa anual d'activitats

La Sindicatura ha de presentar cada any al Parlament, abans de l'1 de desembre, un programa anual d'activitats, que ha de contenir la previsió dels treballs de fiscalització per a l'exercici següent.

 

El programa pot ser modificat en el transcurs de l'any a petició del Parlament o bé quan el Ple de la Sindicatura així ho acordi.

Pla estratègic 2022 - 2028 Pla estratègic 2022 - 2028

El Pla Estratègic 2022-2028, aprovat pel Ple de la Sindicatura de Comptes el 20 d'abril del 2022, és l'eina que ha de marcar el full de ruta de la institució en els propers anys.

 

Partint de l'anàlisi de les fortaleses i les debilitats, les oportunitats i les amenaces que afronta la Sindicatura en el futur immediat, s'han definit quatre grans eixos estratègics que hauran de marcar el camí cap a l'objectiu final, que no és altre que consolidar la Sindicatura com una institució útil i eficaç i referent a Catalunya en l'àmbit de la fiscalització externa.

 

En aquest enllaç podeu consultar el contingut del Pla, amb la presentació del síndic major, l'anàlisi de l'estat de situació, la missió, visió i valors de la institució, els quatre eixos estratègics i el detall de les 26 línies d'acció associades, que s'han de posar en pràctica mitjançant un pla executiu d'actuacions mesurable any a any.