Informes de fiscalització Informes de fiscalització

La principal funció de la Sindicatura consisteix a examinar els comptes dels ingressos i les despeses del sector públic de Catalunya a l'efecte de determinar la seva fiabilitat, així com la regularitat, legalitat i eficàcia de les operacions realitzades.

 

La funció fiscalitzadora de la Sindicatura es concreta en l'elaboració d'informes de fiscalització, que es trameten al Parlament de Catalunya i als ens fiscalitzats. Els informes han de contenir les observacions i recomanacions derivades de la verificació de l'activitat economicofinancera objecte de control, d'acord amb les tècniques i procediments d'auditoria pública. Quan el Ple de la Sindicatura, com a resultat de la seva activitat fiscalitzadora, apreciï l'existència d'actuacions perseguibles administrativament o judicial, ha de fer-ho constar en l'informe i traslladar la informació relativa a aquestes actuacions a la instància pertinent, i comunicar-ho al Parlament i a l'ens fiscalitzat.

 

D’acord amb la llei, la Sindicatura ha d’elaborar cada any l’informe del Compte general de la Generalitat de Catalunya i l’informe del Compte general de les corporacions locals. A més a més, la Sindicatura fa informes de fiscalització de les entitats del sector públic de la Generalitat i del sector públic local. Tots els informes que fa la Sindicatura estan recollits al Programa anual d’activitats, que la Sindicatura ha de trametre al Parlament cada any amb la relació d’informes que preveu d’elaborar durant l’any següent.