Tramesa de la comptabilitat electoral Tramesa de la comptabilitat electoral

Les formacions polítiques han de trametre la comptabilitat electoral per mitjans telemàtics a la Sindicatura de Comptes.