Nota informativa referent al Compte general de les Corporacions Locals exercici 2015 Nota informativa referent al Compte general de les Corporacions Locals exercici 2015

La IGAE ha publicat unes modificacions en els esquemes normalitzats definits per al retiment del Compte general de les Corporacions locals a la Sindicatura de Comptes que varen ser aprovats mitjançant la Resolució de 13 de novembre de 2015. Els nous esquemes i les modificacions realitzades es poden consultar en els enllaços següents:
Els canvis afecten als models normal i simplificat del Compte general corresponent a l’exercici 2015. Els nous esquemes i les modificacions realitzades es poden consultar en els enllaços següents (tenir en compte que els esquemes són iguals, només canvien els textos descriptius de cada apartat):
• Web de la Sindicatura: http://www.sindicatura.cat/Recordatori_de_obligacio_a_trametre_el_CG (on trobareu els esquemes en català)
• Web de la IGAE: http://www.oficinavirtual.pap.minhap.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/ContabilidadPublicaLocal/Paginas/FormatoNormalizadoCuentaGeneral.aspx (on trobareu els mateixos esquemes en castellà)
D’acord amb la nota informativa publicada per la IGAE en l’enllaç anterior, s’incorporen, en la Memòria, els canvis següents:
- En l’apartat “1. Organització i activitat”, en la secció NumMedEmpDurEjerYA31Dic, el camp NumMedEmplDurEjer es defineix com a tipus decimal.
- En l’apartat relatiu a “Despeses amb finançament afectat”, en el desglós Desviacions de finançament per agent finançador, el camp AgenteFinan es corregeix per tal que inclogui una aplicació pressupostària d’ingressos.
- En l’apartat 11.2 Passius financers-línies de crèdit, s’elimina el camp identificacion de la fila de totales.
- En els apartats relatius a “Indicadors” (financers, patrimonials i pressupostaris i de gestió) els camps valors dels indicadors es modifiquen per admetre un màxim de dues xifres decimals.
 

Servei d'atenció a les corporacions locals

93 554 12 34

cgcl@sindicatura.cat