Registre telemàtic Registre telemàtic

Reglament del Registre Telemàtic
Per tal de potenciar l’ús de les tecnologies en les relacions amb els ens fiscalitzats per la Sindicatura de Comptes i millorar la gestió de la institució, la Sindicatura de Comptes posa en marxa el Registre Telemàtic.
Tramesa d’informació del Compte general de les corporacions locals
Enviament telemàtic des dels ens locals del Compte general de les corporacions locals a la Sindicatura de Comptes.
Auditories
Enviament telemàtic per part de l’interventor/a general cap a la Sindicatura de Comptes de les auditories practicades sota la direcció d’interventors de la Generalitat de qualsevol ens que pertanyi a la Generalitat de Catalunya.
Resposta de les circularitzacions dels ens fiscalitzats
Els ens poden enviar telemàticament la documentació que la Sindicatura els sol·liciti.
Al·legacions a un projecte d'informe
Possibilitat que la Sindicatura de Comptes enviï telemàticament a l’ens que ha fiscalitzat el projecte d’informe i que es faci un intercanvi telemàtic de les al·legacions i justificacions oportunes aportades per l’ens.
Tramesa de documentació
Els ens poden enviar telemàticament la documentació que la Sindicatura els sol·liciti.
EFACT
Emissió de factures electròniques
Comunicació dels contractes de la Generalitat a la Sindicatura de Comptes
Per al compliment de l’article 29 de la Llei de contractes del sector públic, la Generalitat envia a la Sindicatura els contractes.
Comunicació dels contractes de l’àmbit local a la Sindicatura de Comptes
Per al compliment de l’article 29 de la Llei de contractes del sector públic, els ens locals envien telemàticament les dades dels contractes.