Tramesa de comptes Tramesa de comptes

Les entitats del sector públic de la Generalitat, les entitats adscrites a la Generalitat, les universitats públiques finançades per la Generalitat, les fundacions i els consorcis participats majoritàriament o minoritària per la Generalitat, han de trametre els seus comptes anuals a la Intervenció General de la Generalitat i a la Sindicatura de Comptes abans del 30 de juny de l'any posterior, d'acord amb el que estableix el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
 
En virtut del conveni de col·laboració entre el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat i la Sindicatura de Comptes, signat l'11 de gener del 2017, el retiment dels comptes de les entitats que formen part del sector públic de la Generalitat és únic i es vehicula a través del Punt Central d'Informació, habilitat per la Intervenció de la Generalitat a aquest efecte.