Tramesa de contractes dels ens locals en compliment del Text refós de la Llei de contractes del sector públic Tramesa de contractes dels ens locals en compliment del Text refós de la Llei de contractes del sector públic

Els ens del sector públic local poden complir amb la preceptiva tramesa de contractes a la Sindicatura de Comptes, prevista pel Reial decret 3/2011, del 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), en el seu article 29, de manera fàcil i eficaç en virtut dels acords adoptats pel Ple de la Sindicatura i publicats en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 Resolució de 19 de febrer de 2016, per la qual es dóna publicitat als acords del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya sobre el  contingut de l'extracte dels expedients de contractació i els procediments per complir el que disposa l'art. 29 del TRLCSP per part dels ens sotmesos a fiscalització

 

En virtut de l'addenda signada amb el Departament d'Economia i Coneixement al conveni vigent amb aquest departament, a partir del 18 de desembre del 2015 les entitats de l'administració local catalana i els ens, organismes o entitats del seu sector públic, es considera que les entitats que trametin al Registre Públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya la informació relativa a les dades i la documentació dels contractes que preveu l'article 29 han complert l'obligació de trametre'ls a la Sindicatura.


 

Addenda de 18 de desembre de 2015 per incorporar l'administració local catalana a l'arxiu informàtic que tramet mensualment el departament d'Economia i Coneixement

Servei d'atenció a les corporacions locals

93 554 12 34

cgcl@sindicatura.cat