Convenis signats per la Sindicatura amb la Generalitat de Catalunya Convenis signats per la Sindicatura amb la Generalitat de Catalunya

Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Remissió a la Sindicatura dels convenis de col·laboració d'import superior a 600.000 ¿ mitjançant el Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Unificació del retiment de comptes de les entitats incloses en l'article 71.3 del TRLFPC a la Sindicatura i a la Intervenció General en un sol procediment mitjançant les eines de la Intervenció, que compartirà la informació rebuda amb al Sindicatura
Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Establiment de les funcionalitats que ha de tenir el RPC i les condicions de la tramesa a la Sindicatura de les dades que hi figuren inscrites, per tal de complir les previsions de l'article 29 de la TRLCSP.
Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Transmissió de les dades dels contractes adjudicats mitjançant l'RPC i que l'eina per a efectuar aquesta tramesa serà el GEEC.
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Establiment d'un àmbit de col·laboració, adequat al paper d'ambdues institucions, d'acord amb el que fixa la Llei d'Arxius i documents, per a l'endegament del projecte de gestió documental i arxiu.
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Establiment de les condicions de col·laboració amb l'EAPC pel que fa a l'acolliment en pràctiques d'una alumna del Màster oficial en Gestió Pública.
Comissió Central de Subministraments
Adhesió al catàleg de béns i productes homologats de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya