Avís legal Avís legal

1. Informació general del lloc web de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i dels seus continguts 
 
La Sindicatura de Comptes de Catalunya té la seva seu a Via Laietana, 60, 08003 Barcelona (tel. 93 270 11 61).
 
La Sindicatura té l’adreça electrònica http://www.sindicatura.cat sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web de la institució.
 
La Sindicatura es regula en el marc del que preveu l’Estatut d’autonomia de Catalunya i el Text consolidat de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes.
 
2. Titularitat i prestador del servei
 
La principal funció de la Sindicatura consisteix a fiscalitzar els comptes i l’activitat dels ens del sector públic de Catalunya a l’efecte de determinar la seva fiabilitat, així com la regularitat, legalitat i eficàcia de les operacions realitzades. També forma part de les funcions de la Sindicatura assessorar al Parlament en matèria de comptabilitat pública i gestió econòmica i financera del sector públic.
 
La tasca fiscalitzadora de la Sindicatura es concreta en l’elaboració d’informes de fiscalització, que es trameten al Parlament de Catalunya i als ens fiscalitzats. Els informes han de contenir les observacions i recomanacions derivades de la verificació de l’activitat economicofinancera objecte de control, d’acord amb les tècniques i procediments d’auditoria pública. Quan el Ple de la Sindicatura, com a resultat de la seva activitat fiscalitzadora, apreciï l’existència d’actuacions perseguibles administrativament o judicial, ha de fer-ho constar en l’informe i traslladar la informació relativa a aquestes actuacions a la instància pertinent, i comunicar-ho al Parlament i a l’ens fiscalitzat.
 
La Sindicatura elabora quatre tipus d’informes:
  • Informe anual sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya.
  • Informe anual sobre el Compte general de les corporacions locals
  • Informes de fiscalització relatius a ens del sector públic de Catalunya.
  • Informes de fiscalització puntual.
3. Àmbit d’aplicació
 
La Sindicatura és responsable del web i posa a disposició dels usuaris el present document amb el que pretén donar compliment a les obligacions disposades el Text consolidat de la llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes i tot allò el que preveu l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
 
Amb aquest avís legal s’informa a tots els usuaris que visitin el web quines són les seves condicions d’ús.
 
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fóra d’aplicació.
 
La Sindicatura es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al web, sense que hi hagi obligació de donar cap preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com suficient amb la publicació al seu web.
 
4. Protecció dels drets de propietat intel·lectual
 
Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web http://www.sindicatura.cat són de titularitat exclusiva de la Sindicatura o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús a la institució. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.
 
La Sindicatura explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.
 
S’admet l’ús personal i privat dels continguts d’aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat del lloc, concretada en l’apartat anterior d’aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits, la Sindicatura pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s’ha d’enviar per escrit a:
 
RESPONSABLE DE TRACTAMENT: Sindicatura de Comptes de Catalunya
ADREÇA POSTAL: Via Laietana 60, 08003 Barcelona
ADREÇA ELECTRÒNICA: sindicatura@sindicatura.cat
 
5. Dades de navegació
 
Des del lloc web, l’usuari és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que la Sindicatura no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers, aquesta no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, la Sindicatura manifesta que procedirà a la retirada immediata del seu web de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. 
 
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, la Sindicatura no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.
 
6. Cookies
 
POLÍTICA DE COOKIES:
 
La Sindicatura fa servir en aquest web les cookies següents:
  • Cookies pròpies (PHPSESSID, JSESSIONID, GUEST_LANGUAGE, LOGIN, SCREEN_NAME, COOKIE_SUPPORT): Aquestes cookies són necessàries per a la prestació de determinats serveis sol·licitats expressament per l’usuari. Ajuden a tenir una navegació correcta i també ajuden a carregar d’una manera eficaç el contingut del web. Si es desactivessin aquestes cookies, l’usuari no podria rebre correctament ni els serveis ni els continguts establerts. Tenen una durada d’un any màxim a partir de la seva configuració o actualització.
  • Cookies de tercers (_utma, _utmz i _utmc). Les tres cookies pertanyen a Google Analytics i serveixen per al seguiment i recopilació de dades específiques de la navegació per tal de garantir el millor servei a l’usuari. Tenen una durada de dos anys màxim a partir de la seva configuració o actualització.
 
GESTIÓ DE COOKIES:
 
L’usuari pot revocar, en qualsevol moment, el funcionament de les cookies del web mitjançant la configuració del navegador.
Per a qualsevol consulta sobre aquesta política de cookies, us podeu adreçar a sindicatura@sindicatura.cat
 
7. Responsabilitat amb relació als continguts
 
En aplicació del que disposa la legislació vigent, la Sindicatura treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d’actualització que en cada cas s’indiqui.
 
En aquest sentit, la Sindicatura es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com, també de limitar o impedir l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l’objectiu d’acomplir la llei esmentada.
 
La informació que es pot oferir a través d’aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes que han de ser publicats o difosos en diaris o butlletins oficials. Les edicions impreses o publicacions electròniques dels diaris i butlletins oficials són les úniques que tenen caràcter oficial i autèntic.
 
La Sindicatura no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet aquest portal.