Recordatori de l'obligació de trametre el Compte general - Exercici 2006 Recordatori de l'obligació de trametre el Compte general - Exercici 2006

Exercici

Documents

2006

Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics. DOGC núm. 4837 - 08/03/2007.
pdf

Escrits recordatori

Tramesa del Compte general per mitjans telemàtics

Model normal
pdf
Format del Compte general en el model normal de comptabilitat local
zip
Model simplificat
pdf
Format del Compte general en el model simplificat de comptabilitat local
zip
Model bàsic
pdf
Format del Compte general en el model bàsic de comptabilitat local
zip
Manual d'usuari de l'ens local per al retiment del Compte general de corporacions locals per l'EACAT
pdf