Recordatori de l'obligació de trametre el Compte general - Exercici 2007 Recordatori de l'obligació de trametre el Compte general - Exercici 2007

Exercici

Documents

2007

Escrits recordatori

Tramesa del Compte general per mitjans telemàtics

Model normal
pdf
Continua vigent l'acord del ple de l'exercici anterior
Model simplificat
pdf
Model bàsic
pdf
Manual d'usuari de l'ens local per al retiment del Compte general de corporacions locals per l'EACAT
pdf