Recordatori de l'obligació de trametre el Compte general - Exercici 2008 Recordatori de l'obligació de trametre el Compte general - Exercici 2008

Exercici

Documents

2008

Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics. DOGC núm. 5355 - 07/04/2009
pdf

Escrits recordatori

Tramesa del Compte general per mitjans telemàtics

Model normal
pdf
Format del Compte general en el model normal de comptabilitat local
zip
Model simplificat
pdf
Format del Compte general en el model simplificat de comptabilitat local
zip
Model bàsic
pdf
Format del Compte general en el model bàsic de comptabilitat local
zip
  Informació addicional 1er
zip
  Informació addicional 2n
zip
Manual d'usuari de l'ens local per al retiment del Compte general de corporacions locals per l'EACAT
pdf
Informació sobre el XBRL per a Societats mercantils i Entitats públiques empresarials
pdf