Recordatori de l'obligació de trametre el Compte general - Exercici 2009 Recordatori de l'obligació de trametre el Compte general - Exercici 2009

Exercici

Documents

2009

Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics. DOGC núm. 5619 - 30/04/2010
pdf
Procediment de valoració de les causes d'incompliment de l'obligació de retre comptes - DOGC núm. 5589- 17/03/2010 pdf

Escrits recordatori

Tramesa del Compte general per mitjans telemàtics

Model normal
pdf
Format del Compte general en el model normal de comptabilitat local (1)
zip
Model simplificat
pdf
Format del Compte general en el model simplificat de comptabilitat local (2)
Diferència en el model simplificat de l'any 2008 al 2009
zip
Model bàsic
pdf
Format del Compte general en el model bàsic de comptabilitat local (1)
zip
 Fitxer informació addicional 1 (províncies, municipis, entitats municipals descentralitzades) (1)
zip
 Fitxer informació addicional 2 (mancomunitats, comarques, agrupacions de municipis, consorcis, entitats metropolitanes) (1)
zip
Manual d'usuari de l'ens local per al retiment del Compte general de corporacions locals per l'EACAT (incorpora les novetats per al 2009)
pdf
Informació sobre el XBRL per a Societats mercantils i Entitats públiques empresarials
pdf
Quadre de noms de la resolució 2009
pdf
 (1) Les especificacions tècniques (esquemes xsd i plantilles pdf) d'aquests fitxers són les mateixes que per a l'exercici 2008
(2) L'esquema xsd de l'exercici 2008 contenia un error, corregit per al 2009, que consistia en la inclusió dues vegades del total de les previsions definitives de la liquidació del pressupost d'ingressos. Es reprodueix en el fitxer adjunt l'error detectat.