Recordatori de l'obligació de trametre el Compte general - Exercici 2010 Recordatori de l'obligació de trametre el Compte general - Exercici 2010

 

Exercici

Documents

2010

Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics. DOGC núm. 5863 - 20/04/2011
pdf
Procediment de valoració de les causes d'incompliment de l'obligació de retre comptes - DOGC núm. 5927 - 25/7/2011
pdf

Escrits recordatori

Tramesa del Compte general per mitjans telemàtics

Model normal
pdf
Format del Compte general en el model normal de comptabilitat local (1)
zip
Model simplificat
pdf
Format del Compte general en el model simplificat de comptabilitat local (1)
zip
Model bàsic
pdf
Format del Compte general en el model bàsic de comptabilitat local (1)
zip
 Fitxer informació addicional 1 (províncies, municipis, entitats municipals descentralitzades) (1)
zip
 Fitxer informació addicional 2 (mancomunitats, comarques, agrupacions de municipis, consorcis, entitats metropolitanes) (1)
zip
Manual d'usuari de l'ens local per al retiment del Compte general de corporacions locals per l'EACAT (incorpora les novetats per al 2010)
pdf
Informació sobre el XBRL per a Societats mercantils i Entitats públiques empresarials
pdf
Quadre de noms de la resolució 2010
pdf
 (1) Les especificacions tècniques (esquemes xsd i plantilles pdf) d'aquests fitxers són les mateixes que per a l'exercici 2008