Obligació de trametre el Compte general de cada exercici Obligació de trametre el Compte general de cada exercici

Recordatori de l'obligació de trametre el Compte general a la Sindicatura de Comptes

 

 

Exercici 2014 - Model normal - Tramesa del Compte general per mitjans telemàtics

 

Acords, recordatori i manuals
 • Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes, del 8 de maig de 2013, relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics   DOGC núm. 6382 - 24/05/2013 pdf
 • Escrit recordatori    pdf
 • Acord del Ple de la SCC del 18 de març del 2014, relatiu a la forma en què els consorcis d'àmbit local han de trametre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics  DOGC núm. 6591 - 27/03/2014 pdf
 • Resolució de 13 de desembre de 2013, per la qual es dóna publicitat als apartat 1 i 2 de l'Acord del ple de la sindicatura de Comptes de Catalunya del 8 d'octubre de 2013 relatiu al tractament dels comptes anuals dels consorcis locals DOGC núm. 6530 - 30/12/2013 pdf
 • Procediment de valoració de les causes d'incompliment de l'obligació de retre comptes  DOGC núm. 6238 - 23/10/2012pdf
 • Manual d'usuari de l'ens local per al retiment del Compte general de corporacions locals per l'EACAT  pdf
 • Quadre de noms dels fitxers de la resolució 2013  pdf

 

 

Esquemes i plantilles
 • Format del fitxer del Compte general en el model normal de comptabilitat local  zip
 • Format del fitxer XML de la memòria en el model normal de comptabilitat local  zip
 • Fitxer informació addicional 1 (províncies, municipis, entitats municipals descentralitzades)  zip
 • Fitxer informació addicional 2 (mancomunitats, comarques, agrupacions de municipis, consorcis, entitats metropolitanes)  zip