Obligació de trametre el Compte general de cada exercici Obligació de trametre el Compte general de cada exercici

Recordatori de l'obligació de trametre el Compte general a la Sindicatura de Comptes

 

 

Exercici 2015 - Model bàsic - Tramesa del Compte general per mitjans telemàtics

 

Acords, recordatori i manuals
  • Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes, del 8 de març de 2016, relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general   DOGC núm. 7081 - 17/03/2016 pdf 
  • Escrit recordatori    pdf 
  • Procediment de valoració de les causes d'incompliment de l'obligació de retre comptes  DOGC núm. 6238 - 23/10/2012pdf
  • Manual d'usuari de l'ens local per al retiment del Compte general de corporacions locals per l'EACAT   pdf
  • Quadre de noms  pdf

 

 

Esquemes i plantilles
  • Format del fitxer del Compte general en el model bàsic de comptabilitat local (ICAL 2013, a partir de l'exercici 2015)  zip 
  • Fitxer informació addicional 1 (províncies, municipis, entitats municipals descentralitzades)  zip
  • Fitxer informació addicional 2 (mancomunitats, comarques, agrupacions de municipis, consorcis, entitats metropolitanes)  zip