Obligació de trametre el Compte general de cada exercici Obligació de trametre el Compte general de cada exercici

Recordatori de l'obligació de trametre el Compte general a la Sindicatura de Comptes

 

 

Exercici 2012 - Model bàsic - Tramesa del Compte general per mitjans telemàtics

 

Acords, recordatori i manuals
  • Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics   DOGC núm. 6382 - 24/05/2013 pdf
  • Procediment de valoració de les causes d'incompliment de l'obligació de retre comptes   DOGC núm. 6238 - 23/10/2012 pdf
  • Escrit recordatori  pdf
  • Manual d'usuari de l'ens local per al retiment del Compte general de corporacions locals per l'EACAT  pdf
  • Quadre de noms dels fitxers de la resolució 2012  pdf

 

 

Eines

 

Esquemes i plantilles