Publicador de continguts

Institut Català del Sòl. Àrea d'existències, exercici 2020

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • Objectiu i finalitat de l’INCASÒL à La promoció de sòl urbanitzat, el foment de les activitats econòmiques i de l’habitatge i, la gestió d’equipaments públics, amb la finalitat d’atendre necessitats col·lectives i crear espais lliures i zones verdes, dotacions i equipaments.
 • En l’exercici 2020 el seu pressupost, 216,48M€, representava un 10,5% del total del Departament de Territori i Sostenibilitat.
 • Les existències, per import de 1.347,98 M€, representen un 57,1% de l’actiu del Balanç que ascendeix 2.359,28 M€.

El darrer informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, 8/2017, correspon al període 2010-2013 i no es va centrar en existències.

Quins són els fets i xifres clau?

 • El cost total de les existències a 31 de desembre del 2020 és de 1.641,86 M€ que, minorat amb un deteriorament de 293,88 M€ (17,90% sobre el cost total), dona un import net de 1.347,98 M€.
 • El percentatge de cada tipologia d’existència sobre el total d’existències era el següent:

 • Existència d'actuacions antigues provinents dels anys 80 i 90.

Què hem observat?

 • Existència de patrimoni no inventariat i, per tant, no comptabilitzat.
 • Obres acabades i recepcionades no donades de baixa fins a l’exercici següent.
 • Existència de costos directes i indirectes no activats.
 • Despesa activada com a més cost de l’existència.
 • Costos activats d’actuacions acabades i venudes.
 • Actuacions finalitzades en les quals hi ha costos d’urbanització i reparcel·lació pendents de liquidar als propietaris. 
 • Actuacions utilitzades per departaments de la Generalitat de Catalunya sense que s’hagués formalitzat el document corresponent.
 • La valoració del deteriorament requereix un informe de taxació emès per un expert independent o un informe de valoració emès pels tècnics de l’Institut. 

Què recomanem?

 • Elaborar un manual de procediments intern en l’àrea d’existències.
 • Aprovar un escandall en què s’indiquin les partides que componen els costos directes i indirectes.
 • Crear una aplicació informàtica patrimonial única i integral.
 • Dur a terme de la forma més immediata l’intercanvi de dades amb l‘Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • Impulsar la recepció per part dels ajuntaments de les obres finalitzades per no haver de suportar costos de manteniment i conservació addicionals.