Tramesa de contractes i convenis Tramesa de contractes i convenis

Segons la clàusula quarta de l’addenda de 28 de juliol del 2017 al Conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes, en atenció a la necessària cooperació i immediatesa dels processos, ambdues Institucions acorden considerar trameses la informació i la documentació contractual i la relativa als convenis formalitzats per les entitats locals catalanes quan es rebin per qualsevol d'elles, en suport informàtic i per procediment telemàtic, de conformitat amb les respectives disposicions, produint efectes, quan sigui procedent, davant les dues institucions mitjançant un únic enviament.

 

Tramesa de contractes

 

Tramesa de convenis

Servei d'atenció a les corporacions locals

93 270 11 61

cgcl@sindicatura.cat