Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 17 de gener de 2019 a les 10:00 hores
Informe 17/2018, relatiu a la reestructuració del sector públic de la Generalitat de Catalunya, exercicis 2010-2016 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 18/2018, sobre la gestió d'actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, exercicis 2011-2014 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 19/2018, referent a les despeses de personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, exercici 2015 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 20/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, exercici 2016 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 21/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, exercici 2016 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe