Publicador de continguts

Publicada la Memòria d’activitats de l’exercici 2023

Barcelona, 29 d’abril de 2024
Portada de la Memòria anual d'activitats de la Sindicatura de Comptes.

El document reflecteix un increment de l’activitat fiscalitzadora amb 40 informes aprovats el darrer any

La Sindicatura de Comptes ha publicat la seva Memòria d’activitats relativa a l’exercici 2023, que ha estat tramesa al Parlament de Catalunya dins del termini legalment previst.

La Memòria recull les principals dades de la institució, que entre altres aspectes, mostren un increment de l’activitat fiscalitzadora el darrer any amb 40 informes aprovats, 262 observacions i 99 recomanacions de millora sobre les entitats del sector públic de Catalunya. Dels 40 informes emesos per la Sindicatura, la majoria dels quals -35- d’ofici, 28 corresponen a entitats del sector públic de la Generalitat i 12 a entitats del sector local.

Pel que fa a l’organització interna, l’any 2023 la Sindicatura tenia 8 alts càrrecs -7 síndics i la secretària general- i 110 empleats, dels quals 74 dones i 36 homes. Els òrgans de govern van celebrar 32 reunions del Ple i 15 de la Comissió de Govern.

El document dona compte, també, de les principals fites de l’activitat institucional dels darrers dotze mesos, que, a més de l’activitat ordinària al Parlament a través de la Comissió de la Sindicatura, recullen alguns fets rellevants com ara la visita de la presidenta i les vicepresidentes del Parlament, la participació en actes i jornades tècniques i les relacions amb el Govern de la Generalitat, amb els òrgans de rellevància estatutària, amb les institucions de control extern i amb les organitzacions professionals de l’àmbit de l’auditoria.

S’hi expliquen també les iniciatives destinades a millorar la comunicació i la difusió de l’activitat fiscalitzadora. Destaca en aquest sentit la renovació del web de la Sindicatura amb la inclusió dins de cada informe d'un enllaç a l'apartat denominat “L’informe en 2 minuts”, en el qual es publiquen les principals dades i xifres relatives a cada un, acompanyades de l'altre material divulgatiu (nota resum, vídeo de la compareixença al Parlament, comptes anuals de l’entitat i, si s'escau, infografia).

Memòria d'activitats de l'exercici 2023