Disposicions i altres matèries relatives al Compte general Disposicions i altres matèries relatives al Compte general

Acord relatiu a la valoració de les causes d'incompliment
Acord del Ple de 15 d'octubre de 2012, relatiu a la valoració de les causes d'incompliment de l'obligació de retre comptes al·legades per als ens locals i de procediment de comunicació al Departament competent en matèria d'Administració local
Acord relatiu a la forma en què s'ha de retre el CG (ICAL 2015)
Acord del Ple del 8 de març de 2016, relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de trametre a la Sindicatura de Comptes el Compte general
Acord relatiu a la forma en què s'ha de retre el CG (ICAL 2004)
Acord del Ple del 8 de maig de 2013, relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics
Acord relatiu a la forma en què els consorcis han de retre el Compte general
Acord del Ple del 18 de març del 2014, relatiu a la forma en què els consorcis d'àmbit local han de trametre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics
Acord relatiu al tractament dels comptes anuals dels consorcis locals
Resolució de 13 de desembre de 2013, per la qual es dóna publicitat als apartat 1 i 2 de l'Acord del Ple del 8 d'octubre de 2013 relatiu al tractament dels comptes anuals dels consorcis locals
Conveni amb el Tribunal de Comptes d'Espanya
Conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes per a la coordinació del retiment telemàtic dels comptes generals de les entitats locals signat el 3 de desembre de 2014.

Servei d'atenció a les corporacions locals

93 270 11 61

cgcl@sindicatura.cat