La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica la llista d'ens locals que no han tramès el Compte general de l'exercici 2019 dins de termini o que ho han fet de forma incompleta

El percentatge d'ens que van presentar el Compte general del 2019 abans del 22 de gener del 2021, data límit prorrogada pel Covid-19, és del 77,7%

Barcelona, 10 de març de 2021

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat en la seva seu electrònica la relació d’ens locals que han incomplert l’obligació de trametre el Compte general de l’exercici 2019 dins de termini, en els termes que preveu l’article 41 de la Llei 18/2010 de la Sindicatura de Comptes.

El termini del retiment del Compte de l’exercici 2019 s’ha vist alterat per la pandèmia del coronavirus i per les mesures urgents decretades pel Govern de l’Estat a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma. En virtut del que preveu el Reial Decret Llei 11/2020, del 31 de març, el termini per al retiment del Compte general de les corporacions locals de l’exercici 2019 a la Sindicatura va quedar prorrogat, del 15 d’octubre del 2020 com hauria estat preceptiu en situació de normalitat, fins al 22 de gener del 2021.

En la pàgina web de la Sindicatura, apartat Sector local (aquí), es poden consultar les llistes d’incompliments del retiment del Compte general del 2019, separades per tipologia d’ens (diputacions, consells comarcals, entitats metropolitanes, mancomunitats de municipis, municipis i entitats municipals descentralitzades).

Les llistes d’incompliments publicades per la Sindicatura s’actualitzen diàriament i recullen la identificació dels ens locals que no han lliurat el Compte general fins avui i d’aquells que l’han presentat fora del termini legal. Així, en color vermell figuren aquells ens que no han lliurat cap informació sobre els seus comptes a data d’avui, en color taronja els que han lliurat la informació incompleta i, en color verd, els que han lliurat els comptes amb posterioritat a la data límit.

D’acord les dades de què disposa la Sindicatura, el 77,7% dels ens locals considerats en el seu conjunt van lliurar el Compte general de l’exercici 2019 abans del 22 de gener del 2021, termini ampliat a conseqüència del Covid-19. A data 1 de març del 2021, aquest percentatge s’ha incrementat fins al 85,2%.

Per tipus d’ens, el grau de retiment en termini és del 75% de les diputacions provincials (3/4); el 85,7% dels consells comarcals (36/42); el 100% de les entitats metropolitanes (1/1); el 47,5% de les mancomunitats de municipis (29/61); el 78,7% dels ajuntaments (745/947) i el 86,2% de les entitats municipals descentralitzades (56/65).
  

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 5/2021

Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB). Exercici 2018

Informe 4/2021

Circuits de Catalunya, SL. Exercici 2018

Informe 3/2021

Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya. Exercici 2018

Informe 2/2021

Consorci d'Educació de Barcelona. Gestió econòmica dels centres docents públics, exercici 2018

Informe 1/2021

Departament d'Ensenyament. Despeses de personal, exercici 2017