La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El síndic major presenta al Ple del Parlament dos informes del Compte general de la GeneralitatBarcelona, 29 d’abril de 2021

El síndic major, Jaume Amat, ha comparegut aquesta tarda davant el Ple del Parlament per presentar dos informes de la Sindicatura de Comptes sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya, els relatius als exercicis 2016 i 2017.

 

Amat ha valorat positivament la feina de la Intervenció General de la Generalitat "per tal de millorar la comptabilització i la presentació del Compte general", amb l'aprovació del nou Pla General de Comptabilitat i la reforma de la Llei de finances públiques de Catalunya que segons ha dit han permès la presentació, ja l'exercici 2018, d'uns "comptes agregats i una liquidació pressupostària consolidada del sector públic dependent".

 

El síndic major ha fet èmfasi en la "delicada situació financera" de la Generalitat i en "l'increment de la càrrega dels compromisos adquirits amb càrrec a exercicis futurs", que ha avaluat en 107.190 M€, xifra que triplica el pressupost de despesa anual.


Amat ha recordat que l’informe 29/2018, del Compte general de la Generalitat del 2016, va ser tramès al Parlament de Catalunya el gener del 2019, mentre que l’informe 11/2019, relatiu al Compte general del 2017, va tenir entrada al Parlament el juliol del 2019. Ambdós informes estaven pendents de finalitzar la seva tramitació parlamentària mitjançant el debat i l’aprovació pel plenari de la cambra, l’acte amb el qual es clou el cicle pressupostari anual.

 

L’informe sobre el Compte general de la Generalitat relatiu a l’exercici 2018 és el darrer que la Sindicatura ha tramès al Parlament, el passat 15 de febrer.

El Ple ha sotmès a votació el dictamen realitzat per la Comissió de la Sindicatura sobre aquests dos informes, en el qual s’insta el Govern de la Generalitat a “seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes i a informar-lo del compliment d’aquestes recomanacions i dels resultats obtinguts”.

 

 

Foto: Pool ACN - Mariona Puig Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 5/2021

Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB). Exercici 2018

Informe 4/2021

Circuits de Catalunya, SL. Exercici 2018

Informe 3/2021

Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya. Exercici 2018

Informe 2/2021

Consorci d'Educació de Barcelona. Gestió econòmica dels centres docents públics, exercici 2018

Informe 1/2021

Departament d'Ensenyament. Despeses de personal, exercici 2017