La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe de fiscalització de les despeses de personal del Departament d'EducacióBarcelona, 4 de març de 2021

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès i tramès al Parlament l’informe 1/2021, relatiu al Departament d’Ensenyament, despeses de personal, exercici 2017.

El treball de fiscalització ha inclòs la revisió dels aspectes legals i econòmics relacionats amb les despeses del Personal d’administració i serveis (PAS) i del personal docent del Departament d’Ensenyament corresponents a l’exercici 2017. A finals del 2018 aquest departament va passar a denominar-se Departament d’Educació.

En concret, s’ha fet una revisió de la normativa aplicable, del control intern, dels procediments de gestió relacionats amb el personal (determinació de plantilles, provisió de places, processos de selecció i promoció) i de la nòmina d’aquest personal. També s’ha analitzat l’execució pressupostària del capítol 1, despeses de personal, del pressupost de despeses del Departament.

L’informe 1/2021 ha anat a càrrec del departament sectorial D de la Sindicatura, sota la direcció del síndic Jordi Pons i Novell.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 5/2021

Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB). Exercici 2018

Informe 4/2021

Circuits de Catalunya, SL. Exercici 2018

Informe 3/2021

Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya. Exercici 2018

Informe 2/2021

Consorci d'Educació de Barcelona. Gestió econòmica dels centres docents públics, exercici 2018

Informe 1/2021

Departament d'Ensenyament. Despeses de personal, exercici 2017