La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe de fiscalització sobre la gestió dels centres docents públics de BarcelonaBarcelona, 31 de març de 2021

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat i tramès al Parlament l’informe 2/2021, relatiu al Consorci d’Educació de Barcelona, gestió econòmica dels centres docents públics, exercici 2018.

L’objecte de la fiscalització ha estat l’anàlisi dels ingressos i les despeses de gestió descentralitzada i del compliment de la normativa aplicable en la matèria pels centres docents públics de la ciutat de Barcelona, que depenen del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) d’acord amb la Llei 22/1998, del 30 de novembre, de la Carta municipal de Barcelona i amb el Decret 84/2002, del 5 de febrer, de constitució del CEB.

La població objecte d’estudi ha estat de 295 centres a la ciutat de Barcelona, en els quals hi havia 126.822 alumnes el curs 2017-2018. La mostra fiscalitzada en l’informe inclou dotze centres, nou de titularitat del Departament d’Educació i tres de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Atès que l’objectiu de l’informe és analitzar la gestió dels centres i fer propostes de millora aplicables a tots els centres, en l’informe no s’identifiquen els centres objecte de la mostra.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 5/2021

Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB). Exercici 2018

Informe 4/2021

Circuits de Catalunya, SL. Exercici 2018

Informe 3/2021

Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya. Exercici 2018

Informe 2/2021

Consorci d'Educació de Barcelona. Gestió econòmica dels centres docents públics, exercici 2018

Informe 1/2021

Departament d'Ensenyament. Despeses de personal, exercici 2017