La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe anual sobre el Compte general de la Generalitat i dos informes de l'àmbit localBarcelona, 19 de febrer de 2021

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès i tramès al Parlament l’informe 29/2020, relatiu a Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA, comptes anuals, exercici 2018; l’informe 30/2020, relatiu a la Diputació de Lleida, contractació administrativa, exercici 2017, i l’informe 31/2020, relatiu al Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2018.

L’informe 29/2020 és una fiscalització financera dels comptes anuals de la societat mercantil Calafell Empresa de Serveis Municipals, SA (CEMSSA), corresponents a l’exercici 2018. CEMSSA és una societat anònima de l’Ajuntament de Calafell constituïda el 2008 que durant l’exercici fiscalitzat prestava diversos serveis al municipi, entre els quals la gestió del servei de retirada de vehicles de la via pública, la gestió de neteja i manteniment d’edificis, la gestió d’escoles bressol i la gestió dels mercats municipals.

L’informe 30/2020 té per objecte fiscalitzar la contractació administrativa de la Diputació de Lleida de l’exercici 2017.

Aquests dos informes de l’àmbit local han anat a càrrec dels departaments sectorials E i F de la Sindicatura, sota la direcció dels síndics Joan-Ignasi Puigdollers i Miquel Salazar, respectivament.

Per últim, l’informe 31/2020 és el del Compte general de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2018. Es tracta de l’informe anual sobre els comptes de la Generalitat que ha de fer la Sindicatura per certificar que la informació econòmica i financera presentada per la Intervenció s’adequa als principis comptables i a la normativa d’aplicació.

El treball sobre el Compte general de la Generalitat l’ha efectuat el departament G, que dirigeix el síndic major, Jaume Amat.

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 2/2021

Consorci d'Educació de Barcelona. Gestió econòmica dels centres docents públics, exercici 2018

Informe 1/2021

Departament d'Ensenyament. Despeses de personal, exercici 2017

Informe 31/2020

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018

Informe 30/2020

Diputació de Lleida. Contractació administrativa, exercici 2017

Informe 29/2020

Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA. Comptes anuals, exercici 2018