La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica els informes relatius al MNAC i a Circuits de Catalunya, SLBarcelona, 12 de maig de 2021

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat l’informe 3/2021, relatiu al Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), exercici 218, i l’informe 4/2021, relatiu a Circuits de Catalunya, SL, exercici 2018. Ambdós informes han estat tramesos al Parlament de Catalunya.

L’informe 3/2021 ha inclòs la fiscalització del Compte de pèrdues i guanys i de la liquidació del pressupost del MNAC, consorci integrat per la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i l’Administració de l’Estat que té per objecte la gestió del museu ubicat a Montjuïc. El treball de fiscalització ha inclòs també la revisió del compliment de la legalitat que és d’aplicació al MNAC en les àrees de personal i de contractació i l’avaluació dels procediments de gestió i dels sistemes de control intern del fons artístic i bibliogràfic.

El treball sobre Circuits de Catalunya, SL (informe 4/2021) és una fiscalització de regularitat dels comptes anuals d’aquesta societat mercantil creada per gestionar el circuit de Montmeló. El 31 de desembre del 2018 els accionistes eren la Generalitat de Catalunya, amb participació majoritària, i el Reial Automòbil Club de Catalunya i l’Ajuntament de Montmeló.

La fiscalització sobre el MNAC ha anat a càrrec del departament sectorial D, que dirigeix el síndic Jordi Pons i Novell.

L’informe sobre Circuits de Catalunya, SL ha estat elaborat pel departament sectorial B, sota la direcció del síndic Miquel Salazar.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 5/2021

Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB). Exercici 2018

Informe 4/2021

Circuits de Catalunya, SL. Exercici 2018

Informe 3/2021

Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya. Exercici 2018

Informe 2/2021

Consorci d'Educació de Barcelona. Gestió econòmica dels centres docents públics, exercici 2018

Informe 1/2021

Departament d'Ensenyament. Despeses de personal, exercici 2017