Relacions amb el Parlament Relacions amb el Parlament

La Sindicatura es relaciona amb el Parlament de Catalunya a través de la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament, davant la qual compareix per a la presentació dels informes de fiscalització que determini la Comissió.

Un cop aprovats pel Ple de la Sindicatura de Comptes, els informes són enviats al Parlament de Catalunya, que n'ordena la distribució als grups parlamentaris. D'acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, els informes relatius al sector públic de la Generalitat es trameten a la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè els tramiti. Pel que fa als informes relatius al sector públic local i a les universitats públiques, els grups parlamentaris poden demanar la presentació de l'informe que considerin pertinent davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

El Reglament del Parlament atorga una tramitació específica a l'informe del Compte general de la Generalitat de Catalunya. L'informe anual del Compte general de la Generalitat és presentat pel síndic major de la Sindicatura de Comptes davant del Ple del Parlament, i a continuació, els grups parlamentaris tenen un torn d'intervencions per al debat i votació del dictamen de la Comissió.

Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 29 de novembre de 2018 a les 10:00 hores
Informe 7/2018, relatiu a les subvencions de l'Oficina de Suport a la Inicativa Cultural, exercicis 2015 i 2016 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 9/2018, sobre l'Agència de Residus de Catalunya, exercici 2015 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 11/2018, relatiu a les places vinculades docents i assistencials de les universitats públiques de Catalunya, curs 2015-2016 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 14/2018, sobre el Laboratori de Referència de Catalunya, exercici 2016 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 16/2018, relatiu a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, exercici 2016 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe