Dret d'oposició Dret d'oposició

L’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals:

  • Quan el tractament es basa en l’interès públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable, o en l’interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l’oposició s’ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal. El responsable del tractament ha de deixar de tractar-les, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de l’interessat o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.
  • Quan el tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.
  • Quan el tractament té fins estadístics o d’investigació científica o històrica i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

Procediment:

1.    Empleneu el formulari

2.    Envieu-lo a la Sindicatura mitjançant una tramesa telemàtica

O bé

Presenteu el formulari presencialment en el seu registre