Dret de portabilitat Dret de portabilitat

L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents: 

  • El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
  • El tractament es fa per mitjans automatitzats. 

L'interessat ho sol·licita respecte de les dades que ha proporcionat al responsable i que l’afecten, incloses les derivades de la mateixa activitat de l'interessat.

Mode d’exercici: inclou el dret que les dades es transmetin directament de responsable a responsable, si és tècnicament possible.

Limitacions: no es pot exercir aquest dret, quan el tractament es fonamenta en el compliment d’una missió d’interès públic o inherent a l’exercici del poder públic. 

 

Procediment:

1.    Empleneu el formulari

2.    Envieu-lo a la Sindicatura mitjançant una tramesa telemàtica

O bé

Presenteu el formulari presencialment en el seu registre