Publicador de continguts

El Ple aprova un Marc pluriennal d’activitats que prioritza la fiscalització de cinc grans àrees de risc

Barcelona, 21 d’octubre de 2022
Imatge resum

Els informes de la Sindicatura posaran el focus en la sostenibilitat financera, ambiental i social, la ciberseguretat i el compliment normatiu en contractació i personal

El Ple de la Sindicatura de Comptes ha aprovat el Marc pluriennal d’activitats 2023-2025, document en què s’estableixen els criteris de priorització dels informes de fiscalització que es programaran en els propers anys, a partir de la identificació de cinc grans àrees de risc en les quals la Sindicatura vol posar el focus.

L’elaboració del Marc pluriennal és un dels compromisos inclosos en el Pla estratègic que va aprovar el Ple de la Sindicatura el mes d’abril passat. Respon a la necessitat de focalitzar i prioritzar les actuacions de fiscalització atès el gran abast de l’univers a fiscalitzar –gairebé 200 entitats del sector públic de la Generalitat i 1.791 ens del sector local, amb un pressupost de despesa total de 53.000 M€– i els recursos limitats amb què compta la Sindicatura per dur a terme la feina que té encomanada.

Els cinc àmbits estratègics i/o de risc identificats per la Sindicatura són:

•    Sostenibilitat financera
•    Sostenibilitat ambiental
•    Sostenibilitat social
•    Ciberseguretat i TIC
•    Compliment normatiu

“La identificació dels àmbits estratègics d’actuació i dels principals riscos del sector públic deriva d’una anàlisi de prospectiva sobre quins són els camps en què cal focalitzar la fiscalització en els propers anys pel seu impacte en la societat en termes del bon ús dels recursos públics i de la millora potencial dels serveis públics”, s’assenyala en el document que ha aprovat el Ple, encapçalat pel síndic major, Miquel Salazar.

En conseqüència, a partir d’ara els informes inclosos en el Pla anual d’activitats, el document de planificació que la Sindicatura ha d’enviar cada any al Parlament abans de l’1 de desembre, hauran d’encabir-se en algun d’aquests cinc àmbits estratègics esmentats.

El Ple ha aprovat també els criteris de priorització per seleccionar les fiscalitzacions en el Programa anual d’activitats, que són els següents: materialitat (volum de pressupost); auditabilitat (disponibilitat de dades); impacte potencial (efectes sobre la millora de l’economia, l’eficàcia i l’eficiència); interès de la ciutadania (qüestions d’actualitat o sensibles); oportunitat (moment adequat); existència o no de fiscalitzacions anteriors; altres fiscalitzacions relacionades; proximitat temporal i transversalitat (polítiques executades per diferents administracions).

Pel que fa a les cinc grans àrees de risc, en relació amb la sostenibilitat financera de les administracions i entitats públiques, la Sindicatura n’examinarà el volum d’ingressos i despeses, l’equilibri o desequilibri dels comptes, el volum de deute, el volum dels compromisos de despesa futura o el grau de rigidesa dels pressupostos.

Sobre la sostenibilitat ambiental, derivada de la crisi climàtica, es fiscalitzaran les actuacions relacionades amb la gestió de l’aigua i dels residus, les polítiques de mobilitat i les intervencions en el camp de l’energia.

En l’àmbit de la sostenibilitat social, s’analitzaran les polítiques relacionades amb els tres grans pilars de l’Estat del benestar, la sanitat, l’educació i els serveis socials, incloent també les polítiques actives d’ocupació.

La quarta àrea de risc identificada per la Sindicatura, la ciberseguretat, se centrarà en la fiscalització dels procediments de tramitació electrònica aplicats per les administracions per comprovar que responen als principis d’eficàcia i eficiència i en l’anàlisi de la bretxa digital.

Per últim, respecte al compliment normatiu, la Sindicatura posarà el focus sobre la contractació pública, la gestió dels recursos humans, els sistemes de control intern i d’organització de les administracions i també sobre el compliment de les normes de transparència i de retiment de comptes.