Organització institucional i estructura administrativa

Organització institucional i estructura administrativa

En aquest apartat hi trobareu la informació relativa a l’organització institucional i a l’estructura interna de la Sindicatura, inclosa la relació d’alts càrrecs i personal, i també la informació sobre les entitats en què participa la Sindicatura per raó de la seva activitat.

 

Alts càrrecs

Codi de conducta i retribucions

Codi de conducta

Codi de conducta dels alts càrrecs de la Sindicatura

Retribucions

Retribucions dineràries mensuals i anuals dels alts càrrecs de la Sindicatura per a l’any 2023

Declaració d'activitats i béns dels alts càrrecs

Declaració d'interessos actius i passius

Compatibilitats

Compatibilitats autoritzades per la Mesa del Parlament de Catalunya

Personal

Plantilla, organigrama, Relació de llocs de treball, retribucions i compatibilitats

Plantilla

Plantilla de la Sindicatura de Comptes

Organigrama

Organigrama de l’estructura organitzativa de la Sindicatura de Comptes

Relació de llocs de treball

Resolució del 21 de desembre del 2023 per la qual es fa públic l’acord del Ple de la Sindicatura de modificació de la Relació de llocs de treball del personal al servei de la institució

Retribucions dineràries

Aplicació de l'increment del 0,5% en les retribucions del personal al serveidel sector públic, en aplicació de l'article 19. Dos.2a) de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2023

Retribucions en espècie

Retribucions en espècie del personal de la Sindicatura

Compatibilitats

Compatibilitats autoritzades per la Comissió de Govern, d’acord amb l’article 50 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei

Aquest Decret regula la determinació, l’acreditació i el pagament de les diferents indemnitzacions per raó del servei a la Generalitat de Catalunya

Instrucció sobre el procediment per autoritzar la prestació de serveis en la modalitat de teletreball

Instrucció sobre el procediment per autoritzar la prestació de serveis en la modalitat de teletreball al personal de la Sindicatura

El Consell de Personal exerceix la representació col·lectiva del personal de la Sindicatura de Comptes. Actualment formen part del Consell de Personal nou funcionaris.

Els membres del Consell de Personal de la Sindicatura de Comptes, com a representants legals dels funcionaris, per a l’exercici de llur funció representativa, tenen el dret a disposar d’un crèdit d’hores dins la jornada laboral retribuïdes com a hores de treball efectiu, que és de vint hores mensuals.

Participació en altres entitats

Associació d'Òrgans de Control Extern autonòmics (ASOCEX)

Estatuts, membres i activitat de l'associació que aplega els òrgans de control extern autonòmics

Organització Europea d'Institucions Regionals de Control Extern del Sector Públic (EURORAI)

Membres i activitat de l'organització europea que aplega les institucions regionals de control extern del sector públic, de la qual la Sindicatura és membre fundador