Contractes

Els ens del sector públic de la Generalitat compleixen l'obligació prevista a l'article 335 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, quan envien la informació sobre els seus contractes al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
Podeu accedir al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya mitjançant aquest enllaç:

Documents d'ajuda

Acord del Ple

Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes que estableix el contingut dels extractes dels expedients de contractació i els procediments per enviar aquesta informació a la Sindicatura

Conveni amb la Generalitat de Catalunya per a la tramesa dels contractes del sector públic a la Sindicatura mitjançant el Registre Públic de Contractes

Conveni signat el 13 d'abril del 2021 relatiu a la tramesa, mitjançant el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, de la informació a què es refereix l’article 335 de de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Article 335

Article 335 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic.