Pla estratègic

Pla estratègic 2022 - 2028

El Pla estratègic 2022-2028, aprovat pel Ple de la Sindicatura de Comptes el 20 d'abril del 2022, és l'eina que ha de marcar el full de ruta de la institució en els propers anys.

Partint de l'anàlisi de les fortaleses i les debilitats, les oportunitats i les amenaces que afronta la Sindicatura en el futur immediat, s'han definit quatre grans eixos estratègics que hauran de marcar el camí cap a l'objectiu final, que no és altre que consolidar la Sindicatura com una institució útil i eficaç i referent a Catalunya en l'àmbit de la fiscalització externa.

En aquest enllaç podeu consultar el contingut del Pla, amb la presentació del síndic major, l'anàlisi de l'estat de situació, la missió, visió i valors de la institució, els quatre eixos estratègics i el detall de les 26 línies d'acció associades, que s'han de posar en pràctica mitjançant un pla d'actuacions mesurable any a any.

Responsive Image