Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Pressupost

Pressupost aprovat

Estabilitat pressupostària

Informació sobre els objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la Generalitat de Catalunya.

Termini mitjà de pagament a proveïdors

Informació sobre el termini mitjà de pagament a proveïdors des de l'entrada de la factura per registre, per mesos i anys.

Patrimoni

Informació sobre l'inventari de béns