Publicador de continguts

La Sindicatura aprova un Pla d'igualtat que reforça el compromís de la institució amb la igualtat efectiva entre homes i dones

Barcelona, 2 de juny de 2022
Imatge resum

Implementarà vint-i-una accions destinades a assolir l'equiparació de tracte i a evitar i prevenir la discriminació per raó de sexe

La Sindicatura de Comptes ha aprovat un Pla d'igualtat de gènere que té com a objectiu assolir la plena equiparació entre homes i dones i garantir la no discriminació per raó de sexe i gènere en tots els àmbits de l'organització.

El Pla ha estat aprovat pel Ple de la institució, renovat el febrer passat pel Parlament i que actualment té la composició més paritària de la història de la Sindicatura, amb la presència de tres síndiques entre els set membres que integren el plenari.

A partir de la diagnosi de la seva situació interna, la Sindicatura ha elaborat un Pla amb set eixos que defineixen els grans objectius a assolir i que inclouen l'equip responsable de la seva execució, el calendari d'implementació, els recursos assignats i els indicadors de seguiment per avaluar el compliment efectiu d'aquests objectius.

Els set objectius principals d'aquest Pla són:

  • Incorporar la perspectiva de gènere en la cultura de l'organització.

  • Assolir la composició equilibrada de dones i homes en tots els àmbits de l'organització.

  • Reduir la bretxa salarial.

  • Contribuir a la normalització dels permisos per a les cures per part dels homes.

  • Garantir l'ús no sexista del llenguatge visual i escrit en tota la comunicació interna i externa.

  • Reforçar el compromís de la Sindicatura en la tolerància zero amb les situacions que poden constituir assetjament sexual.

  • Garantir la posada en pràctica i el seguiment del Pla d'igualtat.

Entre les mesures concretes adreçades a reforçar el compromís de la institució amb aquest tema, la Sindicatura inclourà clàusules sobre el compliment de la igualtat de gènere en els contractes que liciti a partir d'ara, per fomentar la responsabilitat de les empreses envers aquesta qüestió.

També inclourà la perspectiva de gènere en el sistema de recollida i classificació de dades sobre el personal al servei de la institució, creant continguts a la web on es visualitzi l'evolució de la presència de les dones a la Sindicatura.

En l'àmbit de l'equiparació laboral, la Sindicatura es compromet a evitar la segregació horitzontal o vertical en els llocs de treball i a dur a terme una auditoria retributiva en què s'analitzi l'evolució de la bretxa salarial.

Amb l'objectiu de conscienciar el seu personal sobre la importància d'aquest tema, la Sindicatura promourà formació específica en matèria de perspectiva de gènere, igualtat de gènere i diversitat sexual, incloent-hi formació competencial especialitzada per a cada lloc de treball.

Així mateix, els membres del Ple de la Sindicatura es comprometen a aprovar una declaració de tolerància zero envers les conductes que puguin ser constitutives d'assetjament sexual o d'assetjament per raó de sexe.