Publicador de continguts

Publicats els informes relatius al MNAC i a Circuits de Catalunya, SL

Barcelona, 12 de maig de 2021
imatge resum

La Sindicatura ha publicat l’informe 3/2021, relatiu al Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), exercici 218, i l’informe 4/2021, relatiu a Circuits de Catalunya, SL, exercici 2018. Ambdós informes han estat tramesos al Parlament de Catalunya.

L’informe 3/2021 ha inclòs la fiscalització del Compte de pèrdues i guanys i de la liquidació del pressupost del MNAC, consorci integrat per la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i l’Administració de l’Estat que té per objecte la gestió del museu, ubicat a Montjuïc. El treball de fiscalització ha inclòs també la revisió del compliment de la legalitat que és d’aplicació al MNAC en les àrees de personal i de contractació i l’avaluació dels procediments de gestió i dels sistemes de control intern del fons artístic i bibliogràfic.

El treball sobre Circuits de Catalunya, SL (informe 4/2021) és una fiscalització de regularitat dels comptes anuals d’aquesta societat mercantil creada per gestionar el circuit de Montmeló. El 31 de desembre del 2018 els accionistes eren la Generalitat de Catalunya, amb participació majoritària, i el Reial Automòbil Club de Catalunya i l’Ajuntament de Montmeló.

La fiscalització sobre el MNAC ha anat a càrrec del Departament Sectorial D, que dirigeix el síndic Jordi Pons i Novell.

L’informe sobre Circuits de Catalunya, SL, ha estat elaborat pel Departament Sectorial B, sota la direcció del síndic Miquel Salazar.