Publicador de continguts

L’interventor general lliura a la Sindicatura el Compte general de la Generalitat de l’exercici 2021

Barcelona, 28 de juliol de 2022
Imatge de resum

David Canada presenta al Ple de la institució fiscalitzadora les principals novetats dels comptes

L’interventor general de la Generalitat, David Canada, ha lliurat avui a la Sindicatura de Comptes el Compte general de la Generalitat de Catalunya de l’exercici 2021, d’acord amb la normativa i dins del termini que aquesta estableix.

Canada ha visitat avui la Sindicatura de Comptes acompanyat de l’interventor adjunt de Comptabilitat de la Intervenció, Joan Guerrero. Els responsables de la Intervenció han tingut una reunió amb membres del Ple de la Sindicatura i amb personal d’auditoria encarregat de la fiscalització del Compte general de la Generalitat.

El síndic major, Miquel Salazar, ha agraït la visita a Canada, qui ha presentat a la Sindicatura les principals novetats del Compte general del 2021, lliurat avui a l’ens fiscalitzador mitjançant la plataforma de tramesa telemàtica d’informació de la Generalitat.

Entre els fets més rellevants dels comptes a efectes comptables, Canada ha destacat que la Intervenció ha continuat el procés de consolidació dels comptes del Grup Generalitat iniciat el 2018, i que en l’exercici 2021 es presenten per primera vegada el Balanç i el Compte de resultats consolidats del perímetre d’entitats que formen part del sector públic de la Generalitat.

També com a novetat, la Memòria dels comptes anuals del 2021 incorpora informació sobre els ingressos i les despeses derivats de projectes finançats amb càrrec als fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea, i sobre la incidència de la covid en els comptes de les entitats de la Generalitat.

El Compte general del 2021 presentat per la Intervenció està format pels comptes d’un total de 205 entitats, dos menys que en l’exercici 2020, d’acord amb el detall següent:

  • Compte de l’Administració general de la Generalitat;
  • Comptes anuals del Servei Català de la Salut i de les entitats autònomes administratives;
  • Comptes anuals de les entitats comercials, industrials i financeres;
  • Comptes anuals de les entitats de dret públic sotmeses a dret privat;
  • Comptes anuals dels consorcis amb participació majoritària o adscrits a la Generalitat;
  • Comptes anuals de les societats mercantils participades majoritàriament per la Generalitat;
  • Comptes anuals de les fundacions participades majoritàriament per la Generalitat, i 
  • Comptes anuals de les entitats independents creades amb règim singular.

D’acord amb el que preveu la Llei 18/2010, la Sindicatura ha de fer un informe de fiscalització anual del Compte general de la Generalitat i emetre una opinió d’auditoria sobre els comptes.