Publicador de continguts

La Sindicatura publica cinc informes de fiscalització sobre el sector públic autonòmic i local

Barcelona, 25 de gener de 2023
Imatge resum

La Sindicatura de Comptes ha publicat l’informe 25/2022, relatiu al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), encàrrecs a mitjà propi, exercici 2019; l’informe 26/2022, relatiu al Consorci d’Aigües de Tarragona, exercici 2018; l’informe 27/2022, relatiu a la Comissió Jurídica Assessora, exercici 2021; l’informe 28/2022, relatiu a Parc i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, exercici 2018, i l’informe 29/2022, relatiu al Departament d’Educació, ajuts derivats de la pandèmia de la covid, exercicis 2020 i 2021.

L’informe 25/2022 té per objecte analitzar la regularitat dels encàrrecs rebuts pel CTTI com a mitjà propi d’entitats del sector públic de la Generalitat durant l’exercici 2019. La síndica ponent de l’informe és Llum Rodríguez, qui dirigeix el Departament Sectorial A.

L’informe 26/2022, sobre el sector públic local, és una fiscalització limitada del Consorci d’Aigües de Tarragona, que presta el servei d’abastament d’aigua en alta a seixanta-quatre municipis i vint-i-sis indústries de les comarques tarragonines. L’auditoria ha estat elaborada pel Departament Sectorial F, dirigit pel síndic Ferran Roquer.

L’informe 27/2022, sobre la Comissió Jurídica Assessora, forma part dels treballs de fiscalització que ha programat la Sindicatura sobre les entitats i institucions de naturalesa estatutària. L’objecte de l’informe és la fiscalització de determinats aspectes del pressupost de la CJA de l’exercici 2021 i també, l’anàlisi comparativa de l’activitat de l’òrgan consultiu de la Generalitat en relació amb altres òrgans autonòmics de naturalesa anàloga. El treball ha anat a càrrec del Departament Sectorial G, encapçalat pel síndic major, Miquel Salazar.

L’informe 28/2022 és una fiscalització financera limitada sobre Parcs i Jardins, institut municipal de l’Ajuntament de Barcelona encarregat de la conservació i el manteniment de l’arbrat, els parcs i altres elements verds de la ciutat de Barcelona. L’exercici objecte de fiscalització és el 2018. El ponent de l’informe és el síndic Ferran Roquer, titular del Departament Sectorial F.

Finalment, l'informe 29/2022 s’emmarca dins els treballs programats per la Sindicatura per a fiscalitzar les despeses derivades de la pandèmia de la covid. Aquest treball té per objecte la fiscalització dels ajuts concedits pel Departament d’Educació els exercicis 2020 i 2021 relacionats amb la covid, en particular les subvencions excloses de publicitat i concurrència. El treball ha estat elaborat pel Departament Sectorial D, que dirigeix la síndica Anna Tarrach.