Consulta dels comptes generals tramitats

Des del motor de cerca, podeu trobar informació individualitzada del Compte general de cada un dels ens locals tramès a la Sindicatura i un enllaç a l'inventari públic de documentació economicofinancera de la Generalitat.

La informació disponible fa referència tant als ens matriu com als seus ens dependents.

També es poden consultar les entrades registrades relatives al Compte general, amb el detall de la data en què ha entrat a registre de la Sindicatura la documentació. Aquesta informació es manté actualitzada al dia.