Relacions amb el Parlament

La Sindicatura es relaciona amb el Parlament de Catalunya a través de la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament, davant la qual compareix per presentar els informes de fiscalització que determini la Comissió.

Un cop aprovats pel Ple de la Sindicatura, els informes són enviats al Parlament, que n'ordena la distribució als grups parlamentaris. D'acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, els informes relatius al sector públic de la Generalitat es trameten a la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè els tramiti. Pel que fa als informes relatius al sector públic local i a les universitats públiques, els grups parlamentaris poden demanar la presentació de l'informe que considerin pertinent davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

El Reglament del Parlament atorga una tramitació específica a l'informe anual del Compte general de la Generalitat de Catalunya, que el presenta el síndic o síndica major davant del Ple del Parlament, i a continuació, els grups parlamentaris tenen un torn d'intervencions per al debat i votació del dictamen que en faci la Comissió.

Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Asset Publisher

Data Hour Types Description
13/10/2022 10:20 Face-to-face Presentació dels informes 10/2022 i 13/2022
Informe 10/2022, relatiu a Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA), exercici 2019 Video Procedure
Informe 13/2022, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2020 Video Procedure
15/09/2022 10:20 Face-to-face Presentació dels informes 8/2022 i 9/2022
Informe 8/2022, relatiu al Departament de Cultura, despeses de personal, exercici 2020 Video Procedure
Informe 9/2022, relatiu a Sistema d'Emergències Mèdiques, SA, exercicis 2016, 2017 i 2018, Resolució 175/XII del Parlament Video Procedure
14/07/2022 10:20 Face-to-face Presentació dels informes 6/2022 i 7/2022
Informe 6/2022, relatiu a l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, exercici 2020 Video Procedure
Informe 7/2022, sobre el Servei Meteorològic de Catalunya, exercici 2018 Video Procedure
16/06/2022 10:20 Face-to-face Presentació de la memòria d'activitats del 2021 i del Pla estratègic 2022-2028
Memòria d'activitats de la Sindicatura de Comptes, exercici 2021 Video Procedure
Sessió informativa amb el síndic major sobre el Pla estratègic 2022-2028 de la Sindicatura de Comptes Video Procedure
19/05/2022 10:20 Face-to-face Presentació dels informes 2/2022, 3/2022, 5/2022 i 1/2022
Informe 2/2022, sobre la Fundació Centre de Regulació Genòmica, exercici 2019 Video Procedure
Informe 3/2022, relatiu al Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, exercici 2017 Video Procedure
Informe 5/2022, relatiu a la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, exercici 2019 Video Procedure
Informe 1/2022, d'anàlisi comparativa dels serveis prestats pels equips d'atenció primària, exercici 2018 Video Procedure
21/04/2022 10:20 Face-to-face Presentació dels informes 27/2021, 4/2022, 25/2021, 30/2021 i 32/2021
Informe 27/2021, sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2019 Video Procedure
Informe 4/2022, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2021 Video Procedure
Informe 25/2021, sobre la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, exercici 2018 Video Procedure
Informe 30/2021, relatiu a les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya, de l'any 2021 Video Procedure
Informe 32/2021, relatiu a la contractació administrativa derivada de la pandèmia de la covid, exercici 2020, resolucions 962/XII i 963/XII del Parlament Video Procedure
17/03/2022 10:20 Face-to-face Presentació dels informes 17/2021, 22/2021, 23/2021 i 16/2021
Informe 17/2021, sobre la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, seguiment del Pla de viabilitat 2014-2023, exercici 2018 Video Procedure
Informe 22/2021, relatiu a la Renda garantida de ciutadania, exercici 2018 Video Procedure
Informe 23/2021, sobre el Consorci Sanitari Integral, seguimient de les observacions i recomanacions d'informes anteriors, exercici 2019 Video Procedure
Informe 16/2021, sobre el Síndic de Greuges, exercici 2019 Video Procedure
20/01/2022 10:20 Video conference Presentació dels informes 12/2021, 14/2021, 15/2021, 20/2021 i 21/2021
Informe 12/2021, relatiu a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, exercici 2019 Video Procedure
Informe 14/2021, sobre l'Institut Català Internacional per la Pau, exercici 2019 Video Procedure
Informe 15/2021, relatiu a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, exercici 2017 Video Procedure
Informe 20/2021, relatiu a l'Institut Català d'Energia, exercici 2018 Video Procedure
Informe 21/2021, sobre el Compte general de les corporacions locals, exercici 2019 Video Procedure
09/12/2021 10:20 Face-to-face Presentació dels informes 3/2021, 4/2021, 11/2021 i 9/2021
Informe 3/2021, relatiu al Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya, exercici 2018 Video Procedure
Informe 4/2021, sobre Circuits de Catalunya, SL, exercici 2018 Video Procedure
Informe 11/2021, sobre Aeroports Públics de Catalunya, SLU, exercici 2018 Video Procedure
Informe 9/2021, sobre el control municipal de les concessions dels serveis de neteja viària i de recollida de residus, municipis amb població superior a 20.000 habitants, exercici 2017 Video Procedure
14/10/2021 10:20 Face-to-face Presentació dels informes 24/2020, 28/2020, 1/2021 i 2/2021
Informe 24/2020, relatiu a la Línia 9 del Metro, Resolució 511/XI del Parlament Video Procedure
Informe 28/2020, sobre el Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya i entitats del grup, ingressos i despeses, exercici 2017 Video Procedure
Informe 1/2021, relatiu al Departament d'Ensenyament, despeses de personal, exercici 2017 Video Procedure
Informe 2/2021, sobre el Consorci d'Educació de Barcelona, gestió econòmica dels centres docents públics, exercici 2018 Video Procedure