Cooperation agreements

En virtut del conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes, ambdues institucions consideren tramesa la informació relativa als convenis formalitzats per les entitats locals catalanes quan qualsevol d'elles la rebi en suport informàtic i per procediment telemàtic, de conformitat amb les respectives disposicions, i produeixen efectes, quan sigui procedent, davant les dues institucions mitjançant un únic enviament.
 
Els ens del sector públic local compleixen l'obligació prevista en l'article 53 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, per la qual s'aprova la Llei de règim jurídic del sector públic, quan envien la informació sobre els seus convenis al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya.
 
Podeu accedir al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació mitjançant aquest enllaç:

Documents d'ajuda

Acord del Ple

Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes que estableix el procediment que han de seguir les entitats per trametre la informació sobre els convenis a la Sindicatura.

Conveni amb el Tribunal de Comptes

Conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura sobre mesures de coordinació pel que fa a la tramesa telemàtica dels comptes generals i a la tramesa d’informació relativa als contractes, els convenis i el control intern de les entitats locals de l’àmbit territorial de Catalunya.

Conveni amb la Generalitat de Catalunya

Conveni de col·laboració entre la Sindicatura de Comptes i la Generalitat de Catalunya.

Article 53

Article 53 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, per la qual s'aprova la Llei de règim jurídic del sector públic.