Protecció de dades

Registre d'activitats de tractament

Registre d'activitats de la Sindicatura de Comptes com a responsable del tractament de dades personals

Exercici de drets: accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició

Dret d'accés (art. 15 RGPD)

L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació següent: 

 • Les finalitats del tractament, les categories de dades personals que es tracten i els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades.

 • El termini previst de conservació de les dades personals o els criteris utilitzats per determinar-lo.

 • El dret a sol·licitar al responsable del tractament la rectificació o supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s’hi.

 • El dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

 • L’origen de les dades, quan no s’han obtingut de l’interessat.

 • L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d’aquest tractament.

 • En cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s’ofereixen. 

L’interessat té dret a obtenir una còpia gratuïta de les dades objecte del tractament. Per a còpies posteriors, es pot establir un cànon segons els costos administratius. Si se sol·licita per mitjans electrònics, l’interessat té dret a rebre la informació en aquest mateix format.  

 

Restricció al dret a obtenir còpia: si perjudica drets i llibertats de tercers.

 

Procediment:

1.    Emplenar el formulari

2.    Enviar-lo a la Sindicatura mitjançant una tramesa telemàtica

O bé

Presentar el formulari presencialment en el seu registre.

Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades.

 

L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

 

Procediment:

1.    Emplenar el formulari

2.    Enviar-lo a la Sindicatura mitjançant una tramesa telemàtica

O bé

Presentar el formulari presencialment en el seu registre.

L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"):

 • Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.

 • Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.

 • L'interessat s'oposa al tractament.

 • Les dades s'han tractat il·lícitament.

 • Les dades s'han de suprimir per complir una obligació legal.

 • Les dades s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors. 

 

Quan el responsable ha fet públiques les dades personals i s'han de suprimir, ha d’adoptar mesures raonables per informar de la supressió els altres responsables que estan tractant aquestes dades. 

 

El responsable ha de comunicar la supressió a cadascun dels destinataris, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris. 

Excepcions a l’exercici del dret de supressió:

 • L'exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació.

 • El compliment d'una obligació legal.

 • L'existència de finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.

 • La formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions. 

Procediment:

1.    Emplenar el formulari

2.    Enviar-lo a la Sindicatura mitjançant una tramesa telemàtica

O bé

Presentar el formulari presencialment en el seu registre.

El dret a la limitació del tractament és un dret de ll'interessat que consisteix a marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. No s’ha de confondre amb el bloqueig de dades de l’LOPD. 

La limitació del tractament suposa que, a petició de l'interessat , les seves dades personals es deixen de tractar. La limitació es pot sol·licitar quan:

 • L'interessat ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre el responsable determina si escau atendre la sol·licitud.
 • El tractament és il·lícit, fet que determinaria que les dades fossin esborrades, però l'interessat s'hi oposa.
 • Les dades ja no són necessàries per al tractament, fet que determinaria que les dades han de ser esborrades, però l'interessat s’oposa a la seva supressió perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions. 

Mentre dura la limitació, el responsable només pot tractar les dades afectades, més enllà de conservar-les, en els casos següents:

Amb el consentiment de l'interessat.

 • Per formular, exercir o defensar reclamacions.
 • Per protegir els drets d'una altra persona física o jurídica.
 • Per raons d'interès públic importants, de la Unió o de l'estat membre corresponent. 

El responsable ha de comunicar la limitació a cadascun dels destinataris, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.

 

Procediment:

1.    Emplenar el formulari

2.    Enviar-lo a la Sindicatura mitjançant una tramesa telemàtica

O bé

Presentar el formulari presencialment en el seu registre.

L'interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents: 

 • El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
 • El tractament es fa per mitjans automatitzats. 

L'interessat ho sol·licita respecte de les dades que ha proporcionat al responsable i que l’afecten, incloses les derivades de la mateixa activitat de l'interessat.

Mode d’exercici: inclou el dret que les dades es transmetin directament de responsable a responsable, si és tècnicament possible.

Limitacions: no es pot exercir aquest dret, quan el tractament es fonamenta en el compliment d’una missió d’interès públic o inherent a l’exercici del poder públic. 

 

Procediment:

1.    Emplenar el formulari

2.    Enviar-lo a la Sindicatura mitjançant una tramesa telemàtica

O bé

Presentar el formulari presencialment en el seu registre.

L’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals:

 • Quan el tractament es basa en l’interès públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable, o en l’interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l’oposició s’ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal. El responsable del tractament ha de deixar de tractar-les, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de l’interessat o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.

 • Quan el tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.

 • Quan el tractament té fins estadístics o d’investigació científica o històrica i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

Procediment:

1.    Emplenar el formulari

2.    Enviar-lo a la Sindicatura mitjançant una tramesa telemàtica

O bé

Presentar el formulari presencialment en el seu registre.