Auditing arrangements

Aquest apartat conté informació sobre els tràmits que poden portar a terme els ens fiscalitzats i entitats del sector públic, i la mateixa Sindicatura, per trametre documentació relativa als treballs de fiscalització que la institució duu a terme.

  • Escrit d'al·legacions a un projecte d'informe: La Sindicatura ha de trametre els seus projectes d'informe a l'ens fiscalitzat perquè aquest presenti les al·legacions que consideri pertinents, d'acord amb el que disposen la Llei 18/2010 i el Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes.

  • Resposta a les peticions d'informació (circularitzacions) de la Sindicatura: En la realització dels treballs de fiscalització, la Sindicatura pot sol·licitar informació diversa relacionada amb l'activitat de l'ens fiscalitzat.

  • Auditories de la Intervenció General de la Generalitat: La Intervenció General de la Generalitat ha d'enviar a la Sindicatura les auditories i els informes de fiscalització que ha fet respecte de les entitats del sector públic de la Generalitat, d'acord amb el que estableix la Llei 18/2010.  

Tota aquesta documentació es pot trametre telemàticament a la Sindicatura mitjançant l'EACAT:

Responsive Image

Documents d'ajuda

Acord del Ple

Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes pel qual es regula la tramesa telemàtica dels informes i els projectes d'informe per al·legacions.