Organització interna


La Sindicatura s'organitza en set departaments sectorials, cada un dels quals està dirigit per un síndic o síndica i format per un equip d'auditors, ajudants d'auditor i personal de suport, supervisats i coordinats per un auditor supervisor.

Els set departaments tenen encomanada la fiscalització de les diferents entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat i de les administracions locals, d'acord amb la distribució que s'indica a continuació.

També és competència de cadascun dels set departaments qualsevol organisme autònom, empresa pública o ens que depengui de les entitats esmentades.

Distribució per departaments i síndic o síndica titular

Sectorial A  (Generalitat) - Síndica Llum Rodríguez Rodríguez
 • Departament  de la Presidència

 • Departament d'Economia i Hisenda, excepte Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA

 • Departament d'Igualtat i Feminismes

 • Departament d’Acció  Climàtica,  Alimentació  i  Agenda Rural,  excepte  Secretaria d’Acció Climàtica, excepte les entitats de dret públic adscrites a la Secretaria d'Acció Climàtica

 • Departament d’Interior

 • Departament de Justícia

 • Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Autoritat Catalana de Protecció de Dades i Fundació Privada i2cat, Internet i Innovació Digital a Catalunya

 • Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, excepte les entitats que corresponen al Departament Sectorial A

 • Departament d’Empresa i Treball

 • Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

 • Entitats de dret públic adscrites a la Secretaria d’Acció Climàtica

 • Agència de l'Habitatge de Catalunya
 • Departament de Salut

 • Departament de Drets Socials, excepte l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

 • Departament d’Educació

 • Departament de Recerca i Universitats

 • Departament de Cultura

 • Universitats públiques de Catalunya

 • Compte general de corporacions locals

 • Ajuntaments i ens dependents 

 • Entitats municipals descentralitzades

 • Diputacions

 • Consells comarcals

 • Entitats metropolitanes

 • Mancomunitats

 • Fundacions d’àmbit local

 • Consorcis d’àmbit local

 • Altres societats supramunicipals

 • Compte general de corporacions locals

 • Ajuntaments i ens dependents 

 • Entitats municipals descentralitzades

 • Diputacions

 • Consells comarcals

 • Entitats metropolitanes

 • Mancomunitats

 • Fundacions d’àmbit local

 • Consorcis d’àmbit local

 • Altres societats supramunicipals

 • Entitats estatutàries i òrgans superiors de consulta i assessorament del Govern i del Parlament

 • Compte general de la Generalitat de Catalunya

 • Departament d’Acció Exterior i Govern Obert

 • Partits polítics i entitats vinculades

 • Comptabilitat electoral

 • Fiscalitzacions especials

 • Fiscalitzacions interdepartamentals

 • Persones públiques corporatives