Partits Polítics

Tramesa de la comptabilitat electoral de les eleccions al Conselh Generau d’Aran del 28 de maig del 2023

El Ple de la Sindicatura ha aprovat la Instrucció per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Conselh Generau d’Aran del 28 de maig del 2023.

Aquesta instrucció estableix els requisits de la documentació que han de presentar les formacions polítiques a la Sindicatura de Comptes mitjançant la seu electrònica de la institució, els terminis legals per fer-ho, les despeses subvencionables i la quantificació i comprovació dels límits legals de despeses, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG).

S’hi estableix també la informació que han de presentar a la Sindicatura les entitats financeres i els proveïdors de les formacions polítiques, d’acord amb la normativa, mitjançant el tràmit de la instància genèrica i utilitzant els fitxers en format xlsx que es publiquen a continuació.
 

Entitats financeres

   

Proveïdors

   

Tramesa de la comptabilitat ordinària

D'acord amb l'article 4.2 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, els partits polítics i les associacions i les fundacions sotmeses al Protectorat de la Generalitat i vinculades als partits polítics han de presentar la seva comptabilitat a la Sindicatura de Comptes en el termini de sis mesos a comptar del tancament de cada exercici.

Mitjançant el següent enllaç podeu trametre la comptabilitat ordinària en suport informàtic: