Relacions amb el Parlament

La Sindicatura es relaciona amb el Parlament de Catalunya a través de la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament, davant la qual compareix per presentar els informes de fiscalització que determini la Comissió.

Un cop aprovats pel Ple de la Sindicatura, els informes són enviats al Parlament, que n'ordena la distribució als grups parlamentaris. D'acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, els informes relatius al sector públic de la Generalitat es trameten a la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè els tramiti. Pel que fa als informes relatius al sector públic local i a les universitats públiques, els grups parlamentaris poden demanar la presentació de l'informe que considerin pertinent davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

El Reglament del Parlament atorga una tramitació específica a l'informe anual del Compte general de la Generalitat de Catalunya, que el presenta el síndic o síndica major davant del Ple del Parlament, i a continuació, els grups parlamentaris tenen un torn d'intervencions per al debat i votació del dictamen que en faci la Comissió.

Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Asset Publisher

Data hora tipus Description
13/10/2016
Informe 5/2015, sobre el Compte general de les corporacions locals, exercici 2013 Video Procedure
Informe 32/2015, relatiu a la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Sant Pau, Resolució 234/X del Parlament Video Procedure
Informe 8/2016, sobre la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, exercicis 2010, 2011 i 2012 Video Procedure
Informe 33/2015, relatiu a les empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, anàlisi dels comptes, exercicis 2011 i 2012 Video Procedure
14/04/2015
Informe 28/2014, relatiu al Departament d'Ensenyament, gestió econòmica del Complex Educatiu de Tarragona, exercici 2011 Video Procedure
Informe 31/2014, referent a Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU, exercicis 2010 i 2011 Video Procedure
Informe 32/2014, sobre l'anàlisi de l'evolució de l'endeutament financer de la Generalitat de Catalunya, període 2008-2012 Video Procedure
14/04/2016
Informe 33/2014, sobre el retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, exercici 2013 Video Procedure
Informe 3/2015, relatiu al Consorci Escola Industrial de Barcelona, exercici 2013 Video Procedure
Informe 4/2015, sobre el Servei d'Ocupació de Catalunya, resolució 637/IX del Parlament Video Procedure
Informe 7/2015, relatiu al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, exercici 2011 Video Procedure
14/10/2014
Informe 7/2014, relatiu a les Subvencions nominatives previstes en els articles 48 i 78 del pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya, Exercicis 2010 i 2011 Video Procedure
Informe 9/2014, relatiu a Sistema d'Emergències Mèdiques, SA. Exercicis 2010 i 2011 Video Procedure
Informe 12/2014, sobre l'Institiut Català d'Oncologia. Exercicis 2009 i 2010 Video Procedure
14/10/2021
Informe 24/2020, relatiu a la Línia 9 del Metro, Resolució 511/XI del Parlament Video Procedure
Informe 28/2020, sobre el Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya i entitats del grup, ingressos i despeses, exercici 2017 Video Procedure
Informe 1/2021, relatiu al Departament d'Ensenyament, despeses de personal, exercici 2017 Video Procedure
Informe 2/2021, sobre el Consorci d'Educació de Barcelona, gestió econòmica dels centres docents públics, exercici 2018 Video Procedure
14/02/2019
Informe 22/2018, sobre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, exercicis 2012-2015 Video Procedure
Informe 23/2018, relatiu al sistema de governança de l'Institut Català de Finances, exercicis 2011-2016 Video Procedure
Informe 27/2018, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2017 Video Procedure
Informe 29/2018, sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2016 Video Procedure
14/07/2022
Informe 6/2022, relatiu a l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, exercici 2020 Video Procedure
Informe 7/2022, sobre el Servei Meteorològic de Catalunya, exercici 2018 Video Procedure
14/06/2018
Informe 5/2017, sobre l'Institut Català de Finances, exercici 2011 Video Procedure
Informe 6/2017, relatiu al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, exercici 2014 Video Procedure
Informe 8/2017, sobre l'Institut Català del Sòl, exercicis 2010-2013 Video Procedure
Informe 9/2017, relatiu al Centre d'Alt Rendiment Esportiu, exercici 2015 Video Procedure
Informe 10/2017, sobre l'anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, exercicis 2013 i 2014 Video Procedure
14/03/2019
Informe 25/2018, relatiu al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, subvencions de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, exercici 2016 Video Procedure
Informe 28/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes, exercici 2016 Video Procedure
15/10/2020
Informe 20/2019, sobre Universitat Autònoma de Barcelona, entitats participades, exercici 2017 Video Procedure
Informe 1/2020, relatiu a la Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua, exercici 2017 Video Procedure
Informe 3/2020, sobre les empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, anàlisi dels comptes, exercici 2017 Video Procedure
Informe 4/2020, relatiu al Patronat de la Muntanya de Montserrat, exercici 2017 Video Procedure