La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Avís urgent als ens locals sobre el termini per a la remissió d'informació relativa a l'exercici del control intern 2019Barcelona, 9 d’abril de 2020
 
El termini del 30 d’abril de 2020 que tenen les entitats locals per enviar a la Sindicatura la informació relativa a l’exercici del control intern es manté però es podrà ampliar mentre duri l’estat d’alarma, en aplicació de l’article 48 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, sobre adopció de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al Covid-19. 
 

Per poder fer ús d’aquesta ampliació, és preceptiu que l’òrgan interventor declari la impossibilitat d’elaborar i trametre la informació i ho comuniqui a la Sindicatura de Comptes (disposeu d’un text orientatiu aquí).

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 15/2020

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Seguiment de les observacions i recomanacions d'informes anteriors, exercici 2018

Informe 14/2020

Consorci Centre de Recerca Matemàtica. Exercici 2017

Informe 13/2020

Serveis municipals i gestió mediambiental. Municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017

Informe 12/2020

Consorci Institut de Física d'Altes Energies. Exercici 2017

Informe 11/2020

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018